หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สมาชิก | บริการ | เว็บบอร์ด | คอร์สเรียน | ประกาศห้องว่าง | ประกาศขายสินค้าและบริการ | เว็บเพื่อนบ้าน | หน่วยงานราชการ | คำถามพบบ่อย | ติดต่อเรา
 สมาชิก

  สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน

Username

Password

เทคนิค-คำแนะนำ

พาสปอร์ตหาย หมดอายุ กับการทำพาสปอร์ตใหม่

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำพาสปอร์ตใหม่ในขณะที่อยู่ในออสเตรเลีย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราสามารถยื่นคำร้องขอทำพาสปอร์ตใหม่ในออสเตรเลียได้ โดยไม่ต้องกลับไปทำที่เมืองไทย อย่างไรก็ตาม คนที่อยู่ Sydney และ Canberra จะได้เปรียบในเรื่องนี้ เพราะศูนย์บริการถาวรจะอยู่ที่สองเมืองนี้เท่านั้น ในขณะที่เมืองอื่นๆ จะมีให้บริการเป็นรูปแบบสัญจรเป็นครั้งๆ ไป

กรณีพาสปอร์ตหาย
สิ่งแรกที่จะต้องทำเมื่อทราบว่าพาสปอร์ตหายก็คือ แจ้งความแก่สถานีตำรวจท้องถิ่นที่เกิดเหตุเพื่อลงบันทึกประจำวัน และมี Event Number จากทางตำรวจเป็นหลักฐานอ้างอิง หลังจากนั้นก็ให้ติดต่อเพื่อขอทำพาสปอร์ตใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้

การขอทำพาสปอร์ตใหม่

1. ผู้ขอทำพาสปอร์ตใหม่จะต้องติดต่อด้วยตนเองเพราะต้องถ่ายรูปด้วย

2. สถานที่ติดต่อ

Royal Thai Embassy
111 Empire Circuit
YARRALUMLA A.C.T. 2600
Tel (02) 6206-0100 Fax (02) 6273-1518

Royal Thai Consulate-General, Sydney
Level 8,131 Macquarie Street,
Sydney 2000
Tel: (02) 9241 2542 and (02) 9241 2543, or Fax: (02) 9247 8312
Thai Passport Section: 9.30am-12.30pm., 2.00pm-3.45pm.


3. หลักฐานที่ต้องนำติดตัวมาด้วย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (กรณีหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
- กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย พร้อมสำเนา 1 ชุด

ผู้เยาว์ สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ จะต้องมีหลักฐานต่อไปนี้ประกอบด้วย
- สำเนาสูติบัตรไทย หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และของบิดามารดา
- สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา
- สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา (เฉพาะบิดาเป็นชาวต่างชาติ)

บิดาและมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ให้ทำ 'หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม' (สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์) โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public* เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา
[ * เซ็นต่อหน้า JP และให้ JP เซ็นรับรองกำกับ ]

ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ 'หนังสือให้ความยินยอม' ให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [ก.ท.ม.] หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ [ต่างจังหวัด] กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว
(ต้องมีหนังสือปกครองบุตร)

ผู้ที่ลามาศึกษาต่อ ยื่นเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
- ข้าราชการและนักศึกษาที่ลามาศึกษาต่อนอกความดูแลของก.พ. จะต้องยื่นหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

- ข้าราชการและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา

พระภิกษุ ยื่นเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
สำเนามติมหาเถรสมาคมอนุมัติการต่ออายุ (ออก) หนังสือเดินทาง ซึ่งระบุชื่อ และฉายา หรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบสุทธิ พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (กรุณาเตรียมเงินไปให้พอดี)
2. กรณีหญิงที่สมรสและประสงค์จะใช้นามสกุลสามี จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ณ ที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้านของตนก่อน
3. รายละเอียดในหนังสือเดินทางจะเป็นไปตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ (บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน) ของไทยเท่านั้น
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 9241 2542-3 ต่อ 200 และ 206

ที่มา : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

จากคุณ: ดอส [22 พ.ค. 52 - 06:32:25] Viewed : 1073

Copyright © 2007-2009 AussieThai.com All Rights Reserved.
Aussie Thai Education and Consulting ABN: 31 544 565 281
Disclaimer Privacy
eXTReMe Tracker